ผลิตภัณฑ์

สารวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์

สารวัตถุดิบ

FDN-A

โซเดียมแนฟทาลีนซัลโฟเนตฟอร์มาลดีไฮด์

FDN-AII

โซเดียมแนฟทาลีนซัลโฟเนตฟอร์มาลดีไฮด์

FDN-AIII

โซเดียมแนฟทาลีนซัลโฟเนต

โซเดียมกลูโคเนต

WPC-500

โพลีคาร์บอกซิลิก โคพอลิเมอร์

WPC-700

โพลีคาร์บอกซิลิก โคพอลิเมอร์